دختران دانش آموز در هرات. جمعیت هرات ۳۹۷۵۰۰ تن است (تخمین سال ۲۰۰۹). تخمین ترکیب قومیتی این شهر به درستی در دسترسی نیست . بر ...